SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๘/๖๒ ห้วง ๑๖-๓๑ ม.ค.๖๒

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๘/๖๒ ห้วง ๑๖-๓๑ ม.ค.๖๒
เรื่อง “จีน” กับการใช้กลไกพหุภาคีในทะเลจีนใต้
รายละเอียดดังนี้

    ๑. แนวโน้มของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ต้นปี ๖๒ มีสัญญาณเชิงบวกถึงการลดระดับความตึงเครียดลง อันจะเห็นได้จากการมุ่งผลักดันการใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) มีการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับชาติสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งแรก และการประกาศว่าจะเร่งจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปี เป็นต้น

    ๒. การที่จีนใช้กลไกพหุภาคีในทะเลจีนใต้ทั้งในเชิงข้อตกลงและการปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกอาเซียนบางประเทศที่เป็นคู่พิพาทพยายามจำกัดความเคลื่อนไหว ลดการดำเนินการในกรอบทวิภาคีกับจีน และใช้กลไกแบบพหุภาคีในการหาแนวทางที่เหมาะสมแทน

    ๓. สำหรับประเทศไทย เมื่อ มี.ค.๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อการปฏิบัติตาม DOC, COC และโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน และในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ควรใช้โอกาสนี้แสดงบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูน และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพโดยเร็ว

    ๔. กองทัพควรแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยยืนยันการใช้กลไกการทูตฝ่ายทหารในกรอบพหุภาคี เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกรอบอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทางทะเลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน...