SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒๒/๖๑ (๑๖ - ๓๑ ส.ค.๖๑)

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒๒/๖๑ ห้วง ๑๖ - ๓๑ ส.ค.๖๑ เรื่อง "จุดร่วมทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีน  จาก EEC ถึง BRI" รายละเอียดดังนี้ ที่ผ่านมา จีนได้ขยายบทบาทไปทั่วโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (The Belt and Road Initiative: BRI) เพื่อการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้าพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาล เพื่อพัฒนาประเทศให้กลายเป็น ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ..........