SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๕/๖๒ (๑ – ๑๕ พ.ค.๖๒)

SSC FOCUS - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๕/๖๒ ห้วง ๑ – ๑๕ พ.ค.๖๒ เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างเมียนมา – จีน ความท้าทายของอาเซียน” สรุปดังนี้
๑) ในช่วงปี ๖๒ (ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๒) เมียนมาและจีน ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งการเดินทางเยี่ยมเยือน การลงนามบันทึกความเข้าใจ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ซึ่งยุทธศาสตร์การสร้างดุลอำนาจของเมียนมา ที่อาจนำไปสู่การครอบงำ ชี้นำ หรือเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
๒) จีนมีเป้าหมายที่จะเข้ามาเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนากรอบความร่วมมือกับชาติสมาชิกอาเซียนอยู่แล้ว และเห็นว่าความต้องการพัฒนาประเทศของเมียนมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจีน ในขณะที่เมียนมาต้องการความช่วยเหลือจากชาติมหาอำนาจ ซึ่งจากการที่จีนมีอัตลักษณ์คล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมามากว่า ๗๐ ปี ส่งผลทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น
๓) พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมา - จีน อาจนำมาซึ่งอุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (การขาดเอกภาพ) ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการใช้เวทีอาเซียนแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาค ส่วนไทยซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมา อาจได้รับผลกระทบในลักษณะผลประโยชน์แอบแฝงของจีนที่เข้ามากับกรอบความร่วมมือและนโยบายต่างประเทศของเมียนมา อีกทั้งอาจต้องเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น  
๔) รัฐบาลไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังในการพัฒนากรอบความร่วมมือและการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับเมียนมา เพื่อป้องกันผลประโยชน์แอบแฝงของจีน ส่วนหน่วยงานความมั่นคงในระดับพื้นที่ ควรปรับปรุงและพัฒนางานทางด้านการข่าวและยุทธวิธีในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...