เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒๔/๖๑ (๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๑)

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒๔/๖๑ ห้วง ๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๑ เรื่อง “จับตาความสัมพันธ์ มาเลเซีย -จีน ในยุคมหาเธร์”  รายละเอียดดังนี้

    ในยุคสมัยที่นาจิบ ราซัค ดำรงตำาแหน่งนายกรฐัมนตรี ได้ให้ความสาำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีน ทำให้ทั้ง ๒ ประเทศ มีความร่วมมือในด้านต่างๆ ค่อนข้างมาก ...............................