เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑