ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ศศย.สปท.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในพิธี