ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (SAREC) เรื่อง ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี พ.อ.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ เป็นประธาน

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (SAREC) 

เรื่อง ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ระหว่าง 13 - 15 มิ.ย.61 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง