ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.62 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

        ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2562 
เรื่อง **ทิศทางการเมืองมาเลเซียผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย** ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ.62 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี
        :: โดยมี พล.ท. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม (12 ก.พ.62) / กล่าวรายงานการประชุมโดย พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท.

....// วิทยากรพิเศษมาบรรยายให้แนวคิดแนวทาง ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มสัมมนา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.อ. ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมข่าวทหารบก อดีตผู้ช่วยทูตทหารบกประจำประเทศมาเลเซีย

## (13 ก.พ.62) แบ่งกลุ่มการสัมมนา // สรุปและกล่าวปิดการประชุมโดย ผอ.ศศย.สปท.