ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัย และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 2/62 // ระหว่างวันที่ 18 - 20 มี.ค.62 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัย และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 2/62    เรื่อง "การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า:ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก"              ระหว่างวันที่ 18 - 20 มี.ค.62 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี //...