ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 1/2562... // เรื่อง "การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก" ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค.62 ณ โรง

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 1/2562...
// เรื่อง "การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า
: ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก" ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค.62 ณ โรงแรม เดอะ เวโล อรัญประเทศ จ.สระแก้ว