ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ....วันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(1)

ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 
    เรื่อง “ประเด็นความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่จะมีผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และอาเซียนในอนาคตอันใกล้” 
    โดยมี พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานฯ 
มีวิทยากรประกอบด้วย.... 
       - นายเชษฐพันธ์  มากสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
       - ศ.ดร.จรัญ  มะลูลีม อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       - นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
       - ศ.สุรเดช  หงส์อิง ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
// การสัมมนาได้รับความสนใจจาก หน่วยงานราชการ ข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ รวมผู้แทนหน่วยการศึกษา ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ
..... ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. / 11 ก.พ.62