ศศย.สปท. จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12\\\ ...โดยมี ท่านผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธาน /// เมื่อ 29 มีนาคม 2562

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และพิธีปิดการศึกษาของหลักสูตร\\\ ...โดยพิธีปิดมี ท่านผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็นประธานฯ มอบโล่ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ... 29 มีนาคม 2562