ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561