ประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง "แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐" จันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ.โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ