การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก” 13-15 มิ.ย.61 ร.ร. คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก” 13-15 มิ.ย.61 ร.ร. คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง