หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course)


เนื่องจากสถานการณ์โลกและภูมิภาคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วทุกภูมิภาคของโลกอย่างรวดเร็วอีกทั้งเหตุการณ์การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ๑๑ ก.ย.๔๔ ได้ส่งผลกระทบทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของโลก ตลอดจนการจัดระเบียบโลกใหม่ที่เข้มข้นจริงจังของสหรัฐฯ ต่อประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ผลกระทบดังกล่าวทาให้กองทัพไทยมีความจาเป็นที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะด้านที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงได้อย่างลึกซึ้งทั้งสามารถประเมินสภาพปัญหาและผลต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยาเพียงพอ รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะมาตรการจาเป็น เร่งด่วน เพื่อยับยั้ง ตอบโต้ ตลอดจนการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติได้ปัจจุบันกองทัพยังขาดแคลนบุคลากรที่มีขีดความสามารถดังกล่าวอยู่มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงควรเปิดหลักสูตรให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของกองทัพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพในการป้องกันประเทศให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ

เนื่องจากความมั่นคงของชาติในปัจจุบันมีขอบเขตจากความรับผิดชอบที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด โดยจะเห็นได้จากสถานการณ์โลกหลังสงครามเย็นการเผชิญหน้ากันด้วยกาลังทหารกลับลดบทบาทลง แต่ปัญหาความมั่นคงด้านอื่นๆ มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การผลิตนักยุทธศาสตร์ จึงควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือน ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตนักยุทธศาสตร์ (Strategist) ที่สามารถประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ชาติคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติมีความรู้หลักการและสามารถจัดทายุทธศาสตร์ด้านการทหารและด้านความมั่นคงได้รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพให้เป็นนักยุทธศาสตร์ (Strategist) ที่สามารถประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทหารและยุทธศาสตร์ชาติได้ ตลอดจนสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการทหารและด้านความมั่นคงตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับพลเรือน เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ฯ ในฐานะหน่วยรับผิดชอบจัดการศึกษาได้จัดทาคู่มือหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตกับวิธีดาเนินการศึกษา ระเบียบปฏิบัติในการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะในระหว่างเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ใช้ในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส่วนรวม ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ฯ


ดาวน์โหลด  รายละเอียดหลักสูตร