ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์และโทรสาร: 02 277 4300

หน่วยงานภายใน ศศย

เบอร์โทรภายใน ศศย


ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
ส่วนบังคับบัญชา สำนักงานผู้อำนวยการ ศศย. 0 2277 0696 กรุงเทพ ไทย
กองสนับสนุน กองสนับสนุน 0 2277 4300 กรุงเทพ ไทย
กองแผนและโครงการ กองแผนและโครงการ 0 2275 5986 กรุงเทพ ไทย
กองภูมิภาคศึกษา กองภูมิภาคศึกษา 0 2275 5716 กรุงเทพ ไทย
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง 0 2275 5714-5 กรุงเทพ ไทย