ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันพลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ดำรงตำแหน่ง  1 ตุลาคม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
พันเอก โสภณ ศิริงาม

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก บัณฑูร  บำเรอราช

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ