ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน


พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ดำรงตำแหน่ง  1 ตุลาคม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
พันเอก กิตติ  คงสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพันเอก ศักดิ์สิทธิ์  แสงชนินทร์
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ