โครงการพัฒนาภาวะผู้นำแห่งอาเซียน (ADLDP)

เป็นหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายทหารระดับสูงของกองทัพประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และส่งเสริมให้ทุกกองทัพในอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและกองทัพไทย กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน ลดความหวาดระแวง และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน