การเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิ.ย.๖๐ ณ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี

               คณะวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิ.ย.๖๐จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก (๒) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางเรือ และ (๓) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ 

           หน่วยงานที่ได้เดินทางเก็บข้อมูลมีจำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ทภ.๔, กกล.เทพสตรี จ.นครศรีธรรมราช, บน.๗ จ.สุราษฎร์ธานี, ทรภ.๒ และฐานทัพเรือสงขลา จ.สงขลา โดยหน่วยงานราชการที่คณะนักวิจัย ศศย.ฯ เข้าพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้บรรยายสรุปการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มภัยคุกคามในพื้นที่ทางด้านชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล การเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย และขีดความสามารถ/ ศักยภาพของหน่วยงาน รวมทั้งตอบข้อซักถาม  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกำลังทางบก กำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ