การเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๒ มี.ค.๖๐ ณ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย

                คณะวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ เดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๒ มี.ค.๖๐ ณ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก (๒) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางเรือ และ (๓) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ” 

                การเดินทางเก็บข้อมูลวิจัยโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ (ทภ. ๒) จ.นครราชสีมา, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จ.อุดรธานี, กองกำลังสุรนารี จ.สุรินทร์, กองบิน ๑ (บน. ๑) จ.นครราชสีมา, กองบิน ๒๓ (บน.๒๓) จ.อุดรธานี และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข. เขตหนองคาย) จ.หนองคาย

                    โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปโครงสร้างการจัดองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งบรรยายรวมสรุปภาพสถานการณ์แนวโน้มภัยคุกคามในพื้นที่ทั้งทางด้านชายแดน การเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และขีดความสามารถ/ศักยภาพของหน่วยงาน รวมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกำลังทางบก กำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ