การเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พ.ค.๖๑ ณ จ.อุดรธานี จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

               คณะวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงชาติ และบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ พ.ค.๖๑ ณ จ.อุดรธานี จ.สกลนคร และ จ.นครพนม โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของกองทัพ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่  (๑) นพค. ๒๖ สนภ.๒ จ.สกลนคร และ (๒) นพค.๒๒ สนภ.๒ จ.นครพนม รวมทั้งสำรวจสภาวะแวดล้อมและสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (๒) โครงการฟาร์มตัวอย่าง (หนองปลาค้อเฒ่า) บ้านโพนทา ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม และ (๓) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

                หน่วยที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุปการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งความเป็นมาและการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนา