การเดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มี.ค.๖๑ ณ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ

            คณะวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงชาติ และบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มี.ค.๖๑ ณ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ และ  จ.ศรีสะเกษ  โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของกองทัพ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ทภ.๒  (๒) สนภ.๕ นทพ. จ.นครราชสีมา และ (๓) กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ รวมทั้งสำรวจสภาวะแวดล้อมและสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ (๒) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และ (๓) อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

            หน่วยงานราชการที่คณะนักวิจัยฯ เข้าพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้บรรยายสรุปการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งภารกิจการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง และการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ตลอดจนภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มภัยคุกคามในพื้นที่ การบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงชาติกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ