การเดินทางเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย เรื่อง บทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล: กรณีศึกษาการแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๕๙

                คณะวิจัยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย เรื่อง บทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล: กรณีศึกษาการแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๕๙ ณ จ.เพชรบุรี มีพื้นที่ที่เข้าไปศึกษาดูงาน ได้แก่ (๑) แปลงนาใน ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี  (๒) ศูนย์ข้าวชุมชน ณ ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี และ (๓) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ณ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

                โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้แทนจากเกษตรกร ได้แก่ (๑) คุณระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยและประธานศูนย์ข้าวชุมชน และ (๒) คุณสมพงษ์ หลำทอง เกษตรกรต้นแบบและประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งทำการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม