วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน"

Vision
A leading organization in building and disseminating security and strategy knowledge, aiming towards excellence in ASEAN

ปรัชญา 
ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ และกว้างไกล

ปณิธาน

กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง

พันธกิจ

         ๑. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง แก่หน่วยงานของกองทัพ และรัฐบาล

        ๒. พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับบุคคล หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

        ๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

        ๔. สร้างนักยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ


ค่านิยมหลัก

ปลูกฝังให้กำลังพลทุกนายยึดถือค่านิยมหลักเพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลักของ บก.ทท. ได้แก่

      ๑  ความเป็นทหารอาชีพ (Professionalism) คือ ความมุ่งมั่นในการทำดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ปรระกอบด้วย

       - ความมีวินัย (Disciplinary)

       - การสร้างนวัตกรรม (Innovation)

       -  ความเป็นผู้นำ (Leadership)

       - ความซื่อสัตย์ (Integrity)

       - การมั่งผลสัมฤทธิ์ (Result - based)

       ๒  ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งการปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต

       ๓  ความกล้าหาญ (Courage) คือ ลักษณะนิสัยที่เข้มแ๘้ง เพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายใดๆ กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็ง และเปิดเผยต่อสาิ่งไม่ถูกต้อง ยอมรับการวิจารณ์ ยอมรับต่อข้อผิดพลาด และปรับปรุงตนเองให้มีผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา

       ๔ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือ การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการร่วมกันระดมความคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน


จุดม่งหมาย

       เพื่อให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้รับการยอมรับในความเป็นหน่วยงานวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบได้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของชาติ


เป้าประสงค์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดังนี้

๑  เป็นองค์กรชั้นนำด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย

๒  เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน

๓  เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ