ประวัติหน่วยประวัติการก่อตั้ง
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อปี ๒๕๒๐ พล..เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น  ได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (สวศ.) ขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่เสนอแนะยุทธศาสตร์ ในด้านการเมือง การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยาและการทหาร สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงครั้นต่อมา เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๒๒ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้ง สวศ. ขึ้น โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  มีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฝ่ายวิชาการ (รอง ผอ.วปอ. ฝ่ายวิชาการ)  เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (ผอ.สวศ.) หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นรองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากองวิชาการต่างๆ ของ วปอ. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของ สวศ.วปอ. ตำแหน่งนอกจากนี้ให้บรรจุกำลังพลได้ จึงกำหนดให้ วันที่ เมษายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วยมาจนถึงปัจจุบัน


ปี ๒๕๓๑ เปิดการบรรจุรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๓๒ เปิดการบรรจุผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ จากการปรับปรุงโครงสร้างกองบัญชาการทหารสูงสุด (บก.ทหารสูงสุด) กระทรวงกลาโหม (กห.)  

ในปี ๒๕๓๓ ได้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ขึ้น (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๕ ลง  ..๓๓และได้ยกฐานะสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ตามคำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๓๔ ลง ๒๖ มี..๓๔)  จึงทำให้สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (สวศ.) เป็นหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สปท(เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรง วปอ.) 
ตั้งแต่ ๒๕ มี..๓๔ เป็นต้นมา  

ในปี ๒๕๔๔  สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ๔๑๖๐ ใหม่  (ตามคำสั่ง บก.ทหารสูงสุด ลับมาก ที่ กห ๙๖๑/๔๔ เรื่อง แก้ไขอัตรา บก.ทหารสูงสุด ลง ..๔๔)  ตั้งแต่ ๒๕ ..๔๔ เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีการปรับโครงสร้างกองทัพไทย รวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศด้วย จึงทำให้ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น " ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ " มาจนถึงปัจจุบัน