ข่าวประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่ 13) ระหว่าง 5-7 พ.ค.61 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ ได้ที่ http://www.worldsafety2018.org/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 590 1967 อีเมล์ : secretariat@worldsafety2018.org ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จัดการประชุมวิชาการการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2561 "เรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน” ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 25 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเชิญผู้สนใจติดต่อได้ที่ 02275 - 5716 กองภูมิภาคศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน / กิจกรรม

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ชลบุรี 

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 • ตะลุยเที่ยวเขตทหาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ.ชลบุรี

  นำเที่ยวศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย (ออกอากาศเมื่อ 22 พ.ย.58)
  อาคารประวัติศาสตร์ บ้านพักรับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  เขาสามมุข  จ.ชลบุรี 

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

ดูทั้งหมด